Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Podyplomowe studia controllingu i rachunkowości zarządczej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych w zakresie dowolnego kierunku kształcenia. Stwarzają możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy i doskonalenia umiejętności z controllingu i rachunkowości zarządczej, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia obejmują 250 godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na wykłady i ćwiczenia. W ramach studiów prowadzone są następujące przedmioty: ekonomika przedsiębiorstwa, systemy zarządzania w przedsiębiorstwie, system informacyjny rachunkowości finansowej, systemy informacyjne controllingu, koszty transakcyjne, zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie, procesowa rachunkowość zarządcza, controlling w zarządzaniu finansami, projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie, prognostyczne sfery budżetowania, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, ośrodki odpowiedzialności w controllingu operacyjnym, sprawozdawczość i raportowanie. Słuchacze studiów otrzymują materiały dydaktyczne, zawierające zasadnicze treści z poszczególnych przedmiotów. Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej. Ocena końcowa ze studiów jest średnią arytmetyczną z wszystkich uzyskanych ocen.
Polityka Prywatności