Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Podyplomowe studia rozrachunków publicznoprawnych

Język wykładowy: polski

Podyplomowe Studia Rozrachunków Publicznoprawnych trwają dwa semestry i obejmują 260 godzin zajęć dydaktycznych. Kadrę dydaktyczną studiów tworzą pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, pracownicy instytucji określających przepisy z zakresu rozrachunków publicznoprawnych oraz praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym. Słuchacze studiów otrzymują materiały dydaktyczne z prowadzonych przedmiotów. Studia funkcjonują w Warszawie i Płońsku. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Studia stwarzają możliwość uzyskania nowej wiedzy, pogłębienia dotychczasowych informacji i doskonalenia umiejętności z zakresu rozrachunków publicznoprawnych. Głównym założeniem studiów jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności wykorzystywania w praktyce gospodarczej aktualnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, zasad prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rachunkowości podatkowej, praw i obowiązków organów kontroli podatkowej, wybierania najlepszych rozwiązań w zakresie rozrachunków publicznoprawnych, w celu optymalizacji obciążeń finansowych z tego zakresu, jak również wypełniać odpowiednie dokumenty i ewidencjonować zdarzenia dotyczące rozrachunków publicznoprawnych z jednostkami budżetowymi.

Głównym założeniem programowym jest, aby słuchacze potrafili identyfikować poszczególne elementy konstrukcji podatków oraz ustalać przesłanki wyboru form opodatkowania, analizować i oceniać regulacje prawne z zakresu prawa podatkowego, nabywać umiejętności pogłębiania wiedzy oraz analizy orzecznictwa podatkowego,  kwalifikować oraz analizować możliwości oraz skuteczność stosowania różnorodnych instrumentów polityki podatkowej oraz w sposób poprawny zorganizować rozrachunki z otoczeniem kontrolno-administracyjnym.

Polityka Prywatności