Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zwierzęta laboratoryjne - hodowla i użytkowanie

Język wykładowy: polski
Studia te skierowane są do osób pracujących lub planujących pracować ze zwierzętami laboratoryjnymi w jednostkach hodowlanych czy doświadczanych, w szczególności do osób sprawujących funkcje kierownicze w zwierzętarniach i laboratoriach badawczych wykorzystujących zwierzęta do eksperymentów. Planowany program studiów został tak skonstruowany aby uporządkować sprawę licencjonowania osób związanych z obsługą doświadczeń na zwierzętach zgodnie z obowiązującymi wymogami (w praktyce pokrywa się z zakresem programu szkoleń wymaganych rozporządzeniem dla wszystkich kategorii osób przewidzianych w ustawie o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych). Równocześnie program rozszerzono o wytyczne szkolenia kategorii D wg FELASA, a więc najwyższej kategorii dla specjalistów w dziedzinie nauk o zwierzętach laboratoryjnych.
Hodowla
Hodowla – zespół zabiegów i procesów w wytwarzanych sztucznie optymalnych warunkach dla rozwoju hodowanego zwierzęcia bądź rośliny, mający na celu otrzymanie w warunkach stworzonych przez człowieka organizmów żywych (np. doświadczalnych w nauce).
Użytkowanie
Użytkowanie (łac. ususfructus) – jedno z ograniczonych praw rzeczowych, znane polskiemu prawu cywilnemu, wyrażające się w obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania jej pożytków.
Polityka Prywatności