Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację (nauczanie kolejnego przedmiotu) w zakresie dydaktyki języka polskiego jak obcego/drugiego. Absolwenci studiów będą w pełni przygotowani do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego oraz odziedziczonego w kraju lub za granicą. Studia umożliwią im poznanie zagadnień dydaktyki ogólnej: metod nauczania języków obcych oraz ich podstaw psychologiczne i dydaktyczne. W wyniku procesu kształcenia zdobędą również wiedzę z zakresu dydaktyki szczegółowej, w tym techniki nauczania części systemu języka polskiego oraz sprawności językowych oraz sposoby oceniania postępów kształcenia.
Nauczanie
Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
Nauczanie
Niech każdy kogoś uczy.
Autor: Marian Diamond, Education in the Decades Ahead
Nauczanie
Ludzi uczyć potrzeba tak, by nie wiedzieli;
O nowych rzeczach mówić, że tylko zapomnieli.
Autor: Alexander Pope, Moral Essays
Nauczanie
Wy, którzy umiecie uczyć, uczcie. Wy, którzy nie umiecie, wykładajcie.
Autor: David Perry
Polityka Prywatności