Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Ustawa „Prawo o ustroju sądów powszechnych" wprowadza w struktury sądownictwa tzw. menadżera sądowego. Idea profesjonalnego zarządzania sądami wyraża się poprzez zmianę dotychczasowego modelu podziału kompetencji pomiędzy prezesów i dyrektorów sądów i dopełnienie kompetencji tego ostatniego organu o wykonywanie pozostałych zadań związanych z zapewnieniem organizacyjno-technicznego zaplecza dla realizowania podstawowych zadań sądu. Celem studiów jest zatem zapoznanie kadry kierowniczej sądów oraz osób aplikujących na stanowiska kierownicze w wymiarze sprawiedliwości z szeroko pojętą problematyką funkcjonowania sądów, przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do sprawnego kierowania kadrą sądów, z mechanizmami efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, zaznajomienie słuchaczy z psychologicznymi aspektami zarządzania w wymiarze sprawiedliwości, z problematyką budowania zespołu czy zagadnieniami etyki pracy i kultury organizacyjnej.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności