Lublin, Polska

Chemia praktyczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu chemii surfaktantów, biosurfaktantów, emulsji, surowców naturalnych, chemii nowoczesnych materiałów polimerowych i biopolimerów oraz technologii ich wytwarzania, przetwórstwa i zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Omówione zostaną także różnorodne techniki chromatograficzne wykorzystywane w analizie i identyfikacji próbek środowiskowych, spożywczych, kosmetycznych, kryminalistycznych i kliniczno-farmaceutycznych. Słuchacze studiów podyplomowych zostaną zapoznani z metodami badań właściwości fizykochemicznych surfaktantów i emulsji w tym, z metodami wyznaczania izoterm adsorpcji, zwilżalności, zdolności pianotwórczej surfaktantów, stabilności emulsji i liposomów oraz metodami badań właściwości termicznych, lepkosprężystych i mechanicznych materiałów (bio)-polimerowych. Założeniem programu studiów jest obok przekazania Słuchaczom aktualnej wiedzy na powyższe tematy, zdobycie przez Nich umiejętności praktycznych podczas realizowanych zajęć laboratoryjnych. Słuchacz dowie się jak prawidłowo przygotować próbki do analiz i badań ich właściwości, optymalnie zaplanować badania oraz jak poprawnie interpretować uzyskane wyniki. Nauczy posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem oraz aparaturą naukowo-badawczą wykorzystywaną do analizy i oceny właściwości fizykochemicznych wyżej wymienionych związków.
Chemia
Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw, według których wiązania tworzą się i ulegają rozrywaniu, prowadząc do przemian jednych substancji chemicznych w inne, co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
Chemia
Myślenie nie wyklucza emocji. Wręcz przeciwnie. Ja myślę o emocjach. Chcę zrozumieć ich pochodzenie. Stąd tyle chemii i molekuł w moich tekstach.
Autor: Janusz Leon Wiśniewski
Chemia
Tylko szatan może pisać podręczniki chemiczne (…). Wszystko zmienia się tu co parę lat.
Autor: Jöns Jacob Berzelius
Chemia
Życie to tylko chemia. Tu kropla, tam strużka, a wszystko się zmienia. Niewielki łyk sfermentowanych soków i nagle człowiek zdolny jest przeżyć kolejne parę godzin.
Autor: Terry Pratchett, Straż! Straż!
Polityka Prywatności