Lublin, Polska

Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów.

W pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie z autyzmem nie przynoszą wystarczających efektów metody, które dają pozytywne rezultaty w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną czy innymi zaburzeniami rozwojowymi. Specjalne potrzeby rozwojowe osób z autyzmem wymagają odpowiednich kwalifikacji. System edukacji osób z autyzmem gwarantuje prawo do kształcenia we wszystkich typach placówek oświatowych (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) uwzględniając specyficzne formy pracy dydaktycznej.

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.
Autor: Burrhus Frederic Skinner
Edukacja
W naszych społeczeństwach, gdzie jak słyszymy, gospodarkę napędza wiedza i karmi informacja, a sukces zależy od edukacji, wiedza przestaje być rękojmią powodzenia, a wykształcenie nie dostarcza gwarantującej sukces wiedzy.
Autor: Zygmunt Bauman
Edukacja
Jeśli powiemy, że celem edukacji jest po prostu lepsze ustawienie się w życiu i bycie bardziej produktywnym członkiem społeczeństwa, to płacenie dzieciom za czytanie może mieć sens. Jeśli jednak prawdziwym celem nie jest tylko umożliwienie zdobycia dobrej pracy, lecz także rozwinięcie właściwych istocie ludzkiej zdolności do refleksji, myślenia krytycznego, kontemplacji sztuki, to czytanie staje się celem samym w sobie, którego nie powinno się wypaczać gratyfikacją pieniężną.
Autor: Michael Sandel
Polityka Prywatności