Lublin, Polska

Historia i wiedza o społeczeństwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Studia podyplomowe dokształcające, przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych i mają na celu pogłębienie wiedzy historycznej, w dziedzinie historii wojny i wojskowości. Skierowane są do osób zainteresowanych szeroko rozumianymi dziejami oręża, m.in. pracowników muzeów, bibliotek, parków kulturowych oraz innych instytucji kultury, a także nauczycieli. Dostosowano je bowiem do poświęconego tematyce wojskowości bloku nauczania, zawartego w nowej podstawie programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i społeczeństwo”. Poszerzą także wiedzę osób związanych z działalnością grup rekonstrukcyjnych oraz organizacją inscenizacji historycznych. Program studiów obejmuje ogółem 240 godzin, w tym 120 godzin wykładów, 120 godzin konwersatoriów lub warsztatów, w ramach których przewidziano seminarium dyplomowe w wymiarze 15 godzin. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie i pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Historia jest siłą. Historię nie tylko stanowią wiarogodne zbiorowiska nagich faktów ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii.
Autor: Cyprian Kamil Norwid
Historia
Na ślepym torze historii często panuje największy ruch.
Autor: Arnold Joseph Toynbee
Historia
(Gdyby) nos Kleopatry (był krótszy, inne byłyby losy świata)
Le nez de Cleopatre (s'il eut été plus court, toute la face de la terre aurait change) (fr.)
Polityka Prywatności