województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Monitoring i zarządzanie środowiskiem

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i społecznych (magisterium, licencjat). Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami monitoringu, a także aktualnymi przepisami prawa i najnowszymi osiągnięciami nauki i praktyki w zakresie ochrony przyrody i środowiska. Słuchacze zapoznają się z możliwościami wykorzystania dostępnych baz danych oraz geograficznych systemów informacyjnych w ochronie i zarządzaniu środowiskiem. Wiedza zdobyta podczas wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń terenowych będzie pomocna w ocenie stopnia zanieczyszczenia, w identyfikacji siedlisk przyrodniczych oraz w określeniu stopnia naturalności ekosystemów, a także umożliwi właściwe zarządzanie obszarami chronionymi. Słuchacze zapoznają się z zasadami tworzenia różnego typu dokumentacji przyrodniczej, planów ochrony rezerwatów, parków narodowych i innych obiektów chronionych, a także prognoz oddziaływania na środowisko.
Monitoring
Monitoring – oznacza regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawiska czy obecności np. substancji, przeprowadzane przez z góry określony czas.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie środowiskiem
Zarządzanie środowiskiem – zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu – w sposób bezpośredni i pośredni, na „końcu rury”, w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób.
Polityka Prywatności