województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Planowania przestrzennego

Język wykładowy: polski

Studia podyplomowe z udziałem wysokiej klasy specjalistów zewnętrznych dają szerokie spojrzenie na problematykę planowania przestrzennego.

Główne założenie programowe oparte jest na koncepcji połączenia doświadczeń naukowców i praktyków z różnych dziedzin. Studia te pozwalają m.in. uzupełniać wiedzę osobom zatrudnionym lub planującym podjąć pracę w jednostkach samorządowych i administracji państwowej gminy, powiatu lub województwa.

Akcent postawiono na opanowanie praktycznych umiejętności, wysoko cenionych na rynku pracy, na które składają się m.in.:

- dokonywanie finansowej i prawnej oceny skutków uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- analizowanie i interpretacja zapisów dokumentów planistycznych;
- umiejętność pracy w zespole przeprowadzającym procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
- umiejętność przygotowania kompleksowego wniosku na potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
- znajomość zasad kwalifikowania inwestycji celu publicznego i ich rangi w rozwoju społeczno-przestrzenno-gospodarczym miast i gmin;
- korzystanie z instrumentów prawnych w zakresie planowania przestrzennego.

Te oraz pozostałe umiejętności przewidziane do uzyskania w programie studiów osadzone są na podstawach teoretycznych zdobytych w części wykładowej zajęć.

Absolwenci przygotowani są do pracy w:
- administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli;
- agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego;
- instytutach badawczych, firmach konsultingowych;
- biurach planowania przestrzennego;
- zespołach odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentów i opracowań planistycznych;
- instytucjach europejskich i międzynarodowych;
- przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych.

Polityka Prywatności