Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Archeologia Sądowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne

Celem studiów jest  zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą problematyką dotyczącą wykorzystania metod archeologicznych we współcześnie prowadzonych śledztwach (dotyczy to zarówno spraw prowadzonych związku z badaniami zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni komunistycznych jak i ściganiem współczesnej przestępczości kryminalnej. Szczególną uwaga poświecona jest zatem problematyce prowadzenia oględzin na miejscu zdarzenia z uwzględnieniem interdyscyplinarnego instrumentarium kryminalistycznego i archeologicznego. W toku zajęć omawiane są również zagadnienia związane z procedurami prowadzenia oględzin na miejscu katastrof i wypadków masowych.

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej przeznaczone są dla osób z wykształceniem humanistycznym, przyrodniczym lub prawniczym. pragnących uzyskać nowe umiejętności lub uzupełnić wykształcenie zainteresowanych poniższą tematyką głównie zatrudnionych w resorcie Ministra Spraw Wewnętrznych lub współpracujących z wymiarem sprawiedliwości. Słuchaczami studiów  mogą być osoby zajmujące się zawodowo badaniami zbrodni przeciwko ludzkości i przestępstwami wojennymi (np. historycy, prokuratorzy, policjanci) jak również konserwatorzy zabytków i muzealnicy.

Absolwent, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, rozszerzy wiedzę na temat wybranych regulacji prawnych, metodyki pracy właściwej dla archeologii i kryminalistyki oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych.

Po ukończeniu Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Archeologii Sądowej absolwent nabędzie nowe, praktyczne kwalifikacje pozwalające m.in. na efektywniejszą pracę zawodową (policjanci, prokuratorzy) .Zdobyte kwalifikacje pozwolą m.in. osobom z wykształceniem humanistycznym (historycy, archeolodzy) na podjęcie pracy bądź ścisłej współpracy z wymiarem sprawiedliwości.

Archeologia
Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.
Archeologia
Archeologia posługuje się śladami materialnymi, które przodkowie nasi pozostawili w ziemi od czasów najodleglejszych. (…) Archeologia jest bowiem żywą atrakcją dla wielu umysłów zainteresowanych naszą przeszłością. Wśród przyczyn wywołujących wielki zapał do tego przedmiotu należy wymienić widowiskową stronę badań terenowych, a także łatwość dostępu do pierwszych stopni tej dziedziny wiedzy, podatnej bardziej niż jakakolwiek inna na spospolitowanie. Lecz amator w zasadzie nie może zrozumieć, że o ile wyniki badań archeologicznych da się jasno wyłożyć wykształconemu ogółowi, o tyle sama praktyka badawcza tej specjalności nie jest w żadnym razie dostępna dla nowicjusza.
Autor: Siegfried J. De Laet, Archeologia i jej problemy, PWN, Warszawa 1960, s. 14–15.
Archeologia
Doniosłość badań archeologicznych polega na tym, iż rzucają one światło na historię ludzi bardzo podobnych do nas, na cywilizację związaną ściśle z naszą cywilizacją. (…) Całym sensem istnienia archeologii jest fakt, iż w ostatecznym rozrachunku ma ona znaczenie dla każdego człowieka. (…) A korzyści, które płyną z archeologii – to odkrywanie nowych światów.
Autor: Leonard Woolley, W poszukiwaniu przeszłości, PWN, Warszawa 1964, s. 10–12.
Archeologia
Wciąż mi się wydaje, że wykopywanie umrzyków, którzy nie żyją od setek lat, ma w sobie coś… no, coś wścibskiego.
Opis: asystentka archeologa do żony pastora.
Polityka Prywatności