Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Legislacja

Język wykładowy: polski
Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej różnorodnych aspektów tworzenia prawa. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami rządzącymi procesem legislacyjnym zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. W szczególności z systemem źródeł prawa, znaczeniem konstytucji w tym systemie, budową aktu normatywnego, wzajemnymi relacjami między prawem pozytywnym a prawem naturalnym oraz między prawem krajowym a prawem międzynarodowym, a także negocjacyjnymi formami tworzenia prawa. Istotnym celem kształcenia na Studiach Podyplomowych Legislacji jest przybliżenie i pogłębienie wiedzy na temat znaczenia prawa Unii Europejskiej w procesie tworzenia prawa krajowego oraz procedury tworzenia prawa miejscowego. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką lobbingu w procesie tworzenia prawa. Program studiów zakłada analizę orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie urzeczywistnia zasady poprawnej legislacji wywodzonej z zasady demokratycznego państwa prawnego.
Polityka Prywatności