Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Organizacja uzdrowisk i lecznictwo uzdrowiskowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sport, turystyka, usługi
Zadaniem Studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych, ekonomicznych i medycznych warunków  działalnością uzdrowisk i podmiotów. Przedstawiona zostanie problematyka tworzenia uzdrowisk, specyficznej sytuacji gmin uzdrowiskowych, tworzenia i warunków działania przedsiębiorców prowadzących zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, a także prawne uwarunkowania świadczeń i procedur medycznych udzielanych w tych jednostkach.  Słuchacz otrzyma także  informacje niezbędne dla doskonalenia wiedzy pracowników jednostek organizacyjnych prowadzących podmioty lecznicze, pracowników zakładów lecznic-twa uzdrowiskowego - podmiotów leczniczych wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, a także pracowników gmin uzdrowiskowych. W ramach studiów przedstawiany zostanie specyficzny status prawny jaki posiadają gminy uzdrowiskowe oraz obszary ochrony uzdrowiskowej, a także specyficzne zadania gmin uzdrowiskowych. Omówiona będzie także problematyka związana z marketingowym uwarunkowaniem rozwoju uzdrowisk i przedsiębiorców prowadzących zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, możliwościami wykorzystania funduszy unijnych w działalności uzdrowiskowej, statusem przedsiębiorców oraz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, aspektów finansowych i rachunkowych działania tych podmiotów, możliwymi przekształceniami organizacyjno - własnościowymi przedsiębiorców i zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, zamówieniami publicznymi, organizacją świadczeń opieki zdrowotnej w lecznictwie uzdrowiskowym, prawami pacjenta, działalnością rzecznika praw pacjenta i składowymi umów zawieranych z personelem medycznym, nadzorem nad lecznictwem uzdrowiskowym, statusem naczelnego lekarza uzdrowiska, odpowiedzialnością karną i cywilną w służbie zdrowia, procedurami medycznymi realizowanymi w lecznictwie uzdrowiskowym, monitorowaniem jakości lecznictwa uzdrowiskowego i nowymi procedurami medycznymi możliwymi do zastosowania w tym lecznictwie.

Słuchacz studiów posiądzie po ukończeniu studiów umiejętność poszukiwania i interpretowania regulacji prawnych związanych funkcjonowaniem uzdrowiska, przedsiębiorców i zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, wykorzystania wiedzy w zakresie finansów, rachunkowości i marketingu do planowania i korygowania działalności przedsiębiorców, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek lecznictwa uzdrowiskowego. Absolwent studiów podyplomowych podniesie swoje umiejętności w zakresie prognozowania skutków oraz dokonywania właściwej analizy przyczyn i przebiegu procesów prawnych, ekonomicznych, społecznych i w pewnym zakresie medycznych, związanych z funkcjonowaniem skomplikowanego tworu prawno organizacyjnego, a także i społecznego, jakim jest uzdrowisko i działające w nim oraz wokół niego instytucje, co niewątpliwie pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie kuracjuszy. Podstawowym celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych w urzędach administracji samorządowej oraz przedsiębiorcach prowadzących zakłady lecznictwa uzdrowiskowego za prawidłowe funkcjonowanie uzdrowisk, zapewnienie skutecznego sposobu pozyskiwania kuracjuszy oraz organizacje lecznictwa uzdrowiskowego.

Wymagania: ukończone studia wyższe.

Uzyskane kwalifikacje: absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wykazem przedmiotów oraz ze średnią ocen. Dokument ten jest wyrazem pogłębienia wiadomości oraz podniesienia kwalifikacji.
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Polityka Prywatności