Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Pedagogika Resocjalizacyjna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalne postępowanie pedagogiczne wobec uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze, jak również wobec wszelkich osób z symptomami niedostosowania społecznego, przebywających w placówkach profilaktycznych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i readaptacji społecznej. Studia przygotowują również do radzenia sobie w sytuacjach trudnych we wszelkich typach szkół oraz ośrodkach opiekuńczych i szkolno- wychowawczych. Poza formalnymi kwalifikacjami zawodowymi, studia pozawalają również dokonać wglądu w siebie oraz modyfikacji i rozwoju własnych walorów osobowych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. Absolwenci studiów mogą pracować na stanowisku wychowawcy resocjalizującego, nauczyciela resocjalizującego (studia poszerzają dotychczasowe kwalifikacje nauczycielskie o umiejętności diagnostyczno-terapeutyczne, niezbędne do oddziaływań resocjalizujących w toku procesu dydaktycznego), pedagoga szkolnego, pedagoga w zespole diagnostyczno-korekcyjnym (każdej placówki dla niedostosowanych społecznie), pedagoga w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, kuratora sądowego, wychowawcy świetlic środowiskowych, świetlic terapeutycznych, kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą, wychowawcy ulicznego/podwórkowego, policyjnej izby dziecka, pogotowia opiekuńczego, schroniska dla nieletnich, młodzieżowego ośrodka adaptacji społecznej, zakładu poprawczego, zakładu karnego, aresztu śledczego i in.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna – wywodzi się z pedagogiki specjalnej. Zajmuje się nauczaniem i wychowaniem osób z zaburzonym zachowaniem i niedostosowanych społecznie. Osoby takie poddaje się resocjalizacji.
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Polityka Prywatności