Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Prawo Pracy i Prawo Socjalne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawne
Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego, nabycie, względnie pogłębienie umiejętności jego stosowania. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami wykładni i stosowania prawa pracy i prawa socjalnego, uwzględniającej szczególny charakter norm prawnych tych gałęzi prawa, podstawowymi zagadnieniami i instytucjami prawa pracy w nowych warunkach gospodarczych i społecznych, nowymi formami zatrudnienia, które są wyrazem zmian zachodzących na rynku pracy i modyfikacji „typowego” zatrudnienia pracowniczego, ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego menadżerów w przedsiębiorstwach państwowych, spółkach kapitałowych oraz innych firmach. Program studiów zakłada ponadto analizę statusu prawnego pracowników administracji państwowej i pracowników samorządowych. Słuchaczom przedstawione zostaną również zagadnienia z zakresu prawa socjalnego, w szczególności dotyczące ubezpieczeń społecznych – ich organizacji, finansowania, obowiązków pracodawców, jako płatników składek i płatników zasiłków, świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego. W zakresie prawa socjalnego słuchacze zostaną zapoznani również ze świadczeniami na wypadek bezrobocia, świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, świadczeniami z pomocy społecznej (warunkami nabycia prawa od tych świadczeń oraz ich charakterem prawnym); systemem opieki zdrowotnej, podstawowymi zagadnieniami prawa medycznego oraz regulacją prawną ochrony praw dziecka i rodziny. Słuchaczom zostaną przedstawione także prawno - międzynarodowe regulacje stosunków pracy i stosunków ubezpieczenia społecznego. Program studiów poza analizą regulacji materialno - prawnej z zakresu prawa pracy, prawa socjalnego i prawa ochrony dziecka i rodziny, zakłada również zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami procedury w sprawach pracy; z uwzględnieniem procedury zakładowej i sądowej, w tym poprzez udział w symulacji rozprawy sądowej, a także procedury w sprawach socjalnych. Program studiów zostanie zrealizowany na podstawie analizy aktów prawnych (krajowych i międzynarodowych), poglądów nauki prawa pracy i prawa socjalnego oraz poglądów judykatury.

Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego podniesie swoje kwalifikacje w zakresie znajomości regulacji prawnej prawa pracy, prawa socjalnego i prawa ochrony dziecka i rodziny oraz znajomości funkcji tych gałęzi (działów) prawa, wpływu nowych tendencji na rynku pracy w sferze zatrudnienia na zakres ochrony socjalnej jednostki. Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego podniesie swoje umiejętności także w zakresie sprawnego posługiwania się przepisami prawa w codziennej praktyce zawodowej, w szczególności w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków spoczywających na podmiotach zatrudniających w sferze prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Absolwent, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, rozszerzy wiedzę na temat prawa pracy, prawa socjalnego i prawa ochrony dziecka i rodziny i ich miejsca w systemie nauk społecznych, w tym prawnych. Pozna mechanizmy tworzenia prawa pracy i prawa socjalnego, rodzaje (zakres) źródeł prawa pracy i prawa socjalnego, wpływ warunków społecznych i gospodarczych na regulację prawną stosunków zatrudnienia i prawa socjalnego. Będzie świadomy związków między zjawiskami społecznymi, gospodarczymi, demograficznymi, globalizacją itp. a treścią regulacji w obszarze prawa pracy i prawa socjalnego. Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej dotyczącej analizowanych zagadnień. Będzie mógł wyeliminować zachowania sprzeczne z wymogami prawa. Wzrośnie jego poziom samoświadomości co do odpowiedzialności prawnej podmiotów stosunków prawnych w obszarze prawa pracy i prawa socjalnego.

W zakresie kompetencji społecznych, efektem ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego będzie zrozumienie przez Absolwenta potrzeby uczenia się przez całe życie. Absolwent będzie również potrafił: sprawnie posługiwać się aktami prawnymi w celu rozwiązania konkretnego zadania (problemu) pojawiającego się w pracy zawodowej, umiejętnie interpretować i nazywać zjawiska prawne prawa pracy, prawa socjalnego i prawa ochrony dziecka i rodziny, przewidywać konsekwencje zachowań niezgodnych z przepisami prawa, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Wymagania: ukończone studia wyższe.

Uzyskane kwalifikacje: absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wykazem przedmiotów oraz ze średnią ocen. Dokument ten jest wyrazem pogłębienia wiadomości oraz podniesienia kwalifikacji.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo pracy
Prawo pracy – gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.
Prawo
Już nie mogę się doczekać, żeby pojawiło się w moim zasięgu owo niewyczerpane źródło bogactwa i oświecenia, ów lekarz od wszelkich chorób, skarb bez dna, ów doradca nieomylny nazywany przez was „państwem”
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo pracy
Zapamiętajcie sobie, że kto występuje w imieniu praw pracy, zagraża istnieniu wszystkich tych, co z tej pracy żyją, podkopuje same warunki ich istnienia. Jest wrogiem, którego trzeba zniszczyć, zabić, tak jak się zabija niebezpieczne zwierzę.
Autor: Stanisław Brzozowski, Płomienie (1908)
Prawo
Grabież legalna może przejawiać się na tysiąc sposobów, stąd nieskończona liczba jej przejawów: cła, ochrona rynku, dotacje, subwencje, preferencje, progresywny podatek dochodowy, bezpłatna oświata, prawo do pracy, prawo do zysków, prawo do płacy, prawo do opieki społecznej, prawo do środków produkcji, bezpłatny kredyt itd., itd. Wszystkie te przejawy – połączone tym, co dla nich wspólne, czyli usankcjonowaną grabieżą – noszą nazwę socjalizmu.
Autor: Frédéric Bastiat
Polityka Prywatności