Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Ubezpieczenia Gospodarcze

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami prawa ubezpieczeniowego,
ekonomiczno – organizacyjnymi aspektami funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych, relacjami z prawem Unii Europejskiej i międzynarodowych płaszczyzn funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych a także etyki w ubezpieczeniach i krótkiemu przeglądowi ewolucji prawa i rynków ubezpieczeniowych w Polsce i na świecie. Słuchacze zapoznają się również z problematyką prawno karną, kryminologiczną i kryminalistyczną związaną z funkcjonowaniem ubezpieczeń. Duży nacisk położony jest na przedstawienie i ocenę prawa konsumenckiego i wynikających stąd uprawnień różnych kategorii podmiotów ubezpieczających i ubezpieczonych w trakcie realizacji zasad umowy ubezpieczenia i w ramach stosunku ubezpieczenia.

Program studiów obejmuje prezentację zarówno zagadnień ogólnych jak teoria ubezpieczeń i podstawy prawa ubezpieczeniowego, funkcjonowanie podmiotów obecnych na rynku ubezpieczeniowym w tym zwłaszcza zakładów ubezpieczeń z uwzględnieniem podstaw prawnych ich działania a także aspektów ekonomicznych, podstawy prawno organizacyjne podmiotów oraz instytucji obecnych na Polskim rynku ubezpieczeniowym. Drugi segment wykładanych przedmiotów dotyczy poszczególnych rodzajów ubezpieczeń i produktów ubezpieczeniowych. W tym zakresie w szczególny sposób uwzględniana jest zarówno problematyka teoretyczno prawna jak również ich praktyczne funkcjonowanie na polskim rynku. We wszystkich tych zagadnieniach przedstawiane są relacje z prawem i innymi kwestiami związanymi z funkcjonowaniem ubezpieczeń gospodarczych na rynkach światowych a w szczególności w ramach Unii Europejskiej.

Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy oraz przygotowaniem do posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce.

Absolwenci Studiów Podyplomowych Ubezpieczeń Gospodarczych nabędą a także rozszerzą i pogłębią swą wiedzę z zakresu przedmiotów prowadzonych na studiach. Podniosą swoje kwalifikacje w zakresie zrozumienia prawnej i etycznej istoty wykonywania zawodów w ramach funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych, sprawnego posługiwania się przepisami prawa i nakazami etyki w codziennej praktyce zawodowej, przestrzegania standardów wykonywania zawodu, zabezpieczenia praw i interesów obu stron stosunków ubezpieczeniowych. Przedstawiciele zawodów prawniczych zaś pogłębią i uszczegółowią swoją wiedzę w zakresie przedmiotów ekonomicznych natomiast inni – w zakresie prawa ubezpieczeniowego.

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Ubezpieczeń Gospodarczych absolwent powinien lepiej wykonywać swe zadania wynikające z zatrudnienia w różnych podmiotach rynku ubezpieczeniowego (zakłady ubezpieczeń, biura brokerskiej, agencje pośrednictwa itp. Osoby, które dotąd nie pracowały w ubezpieczeniach nabędą z kolei podstawy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do ubiegania się o zatrudnienie w podmiotach rynku ubezpieczeniowego.

Wymagania: ukończone studia wyższe.

Uzyskane kwalifikacje: absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wykazem przedmiotów oraz ze średnią ocen. Dokument ten jest wyrazem pogłębienia wiadomości oraz podniesienia kwalifikacji.
Polityka Prywatności