Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Zarządzanie finansami – odpowiedzialność finansowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

Celem Studiów Podyplomowych  jest:

  • przekazanie Uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu teorii i narzędzi zarządzania finansami i odpowiedzialności  finansowej.  W  szczególności  dotyczy  to wiadomości  niezbędnych  w  procesie podejmowania  racjonalnych  decyzji  finansowych,  warunkujących  osiąganie  rentowności zainwestowanych kapitałów, terminowego realizowania zobowiązań, tworzenia bazy finansowej na kolejne lata;
  • rozszerzenie  i  uaktualnienie  wiedzy  oraz  podniesienie  kwalifikacji praktyków  zajmujących  się zarządzaniem finansami na co dzień;
  • rozwijanie umiejętności logiczno - analitycznego myślenia przy wykorzystaniu różnych narzędzi ilościowych w procesie zarządzania finansami;
  • w skazanie rozwiązań prawnych wykorzystywanych  w zarządzaniu finansami.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności