Wrocław, Polska

Zarządzanie oświatą

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia kierowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową, pracowników oświaty, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

Studia mają wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności