Elbląg, Polska

Zarządzanie w administracji publicznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania w jednostkach administracji publicznej. Studenci tych studiów zostaną zapoznani z licznymi narzędziami służącymi lepszemu wykorzystaniu dostępnych w jednostkach administracji publicznej zasobów.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności