Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Administracja – zarządzanie i organizacja

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

Cel:
Celem studiów podyplomowych na kierunku Administracja – Zarządzanie i Organizacja jest pogłębienie wiedzy prawniczej, zwiększenie sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej. Ukończenie studiów będzie pomocne w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

Korzyści:
Praktyczny charakter zajęć ma na celu przygotowanie menedżerów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych związanych m.in. z konfliktem czy spadkiem zaangażowania pracowników. Studia umożliwiają uczestnikom doskonalenie umiejętności i pozyskanie wiedzy w trzech aspektach:

  • blok „wiedza prawnicza” – wiadomości o systemie prawnym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika, umiejętności analizy tekstu prawnego
  • blok „sprawne zarządzanie”- zarządzanie i współpraca z pracownikami, zarządzanie projektami unijnymi, zmianą i informacją
  • blok „umiejętności interpersonalne”– zarządzanie zadaniami komunikacji z klientem, współpracownikiem

Praktyczny charakter studiów:
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych.

Uczestnicy:
Studia kierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki mogą stać się ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej, także w instytucjach niepublicznych.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności