Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel studiów:
Celem studiów o charakterze kwalifikacyjnym jest przygotowanie merytoryczne do nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, jako drugiego przedmiotu nauczania, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym. Podyplomowe studia dla nauczycieli pozwalają zdobyć kolejne kwalifikacje do nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej jako drugiego przedmiotu.

Korzyści:
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków i pedagogów z dorobkiem naukowym. Studia zgodne są z wymogami okresowymi w Rozporządzeniu MNiSW a dnia 17 stycznia 2012 roku W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z dnia 6 lutego 2012, poz.131). Słuchacz zdobędzie praktyczne umiejętności do nauczania na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, konfrontacji nabytej wiedzy w działaniu praktycznym (formułowanie celów, dobór metod i form pracy, konstruowania programów nauczania, innowacji pedagogicznych itd.), ponadto posiądzie umiejętność indywidualizacji procesu nauczania i dostosowania metod i form pracy do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zdobędzie także umiejętność prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi i wg pedagogiki zabawy. Nabędzie umiejętności i kompetencje potrzebne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania lub dostosowania programu edukacji do potrzeb i możliwości dzieci. Posiądzie umiejętności przygotowania ucznia do uczestnictwa w konkursach. Zdobytą wiedzę i umiejętności będzie potrafił wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Praktyczny charakter studiów:
Znaczna cześć zajęć realizowana jest w formie warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, np:

  • interaktywne metody pracy
  • metody badawcze
  • metodyka pedagogiki zabawy
  • metody aktywizujące
  • warsztaty twórczego rozwoju

Uczestnicy studiów:
Studia skierowane są do osób legitymujących się dyplomem studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii itp.) co najmniej I stopnia oraz świadectwem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne. Kandydat powinien się charakteryzować płynną i prawidłową artykulacją. W razie braku pewności prosimy o wcześniejsze zasięgnięcie opinii logopedy.

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna – w obowiązującym w Polsce systemie edukacji pierwszy (młodszy) etap szkoły podstawowej. Obejmuje dzieci z klas 1-3, a więc dzieci w wieku 7-10 lat. Na tym etapie edukacji zajęcia przeprowadzane są głównie przez jednego nauczyciela, który pełni funkcję również wychowawcy. W nauczaniu początkowym nauczyciele nie wystawiają ocen punktowych (wyjątek stanowi religia), a lekcje nie dzielą się na przedmioty (tzw. nauczanie zintegrowane). Na świadectwie, zamiast ocen punktowych, znajduje się słowny opis m.in. postępów, aktywności, zachowania i zaangażowania ucznia. Na zakończeniu 3 klasy uczniowie piszą test sprawdzający wiedzę zdobytą w ciągu trzech lat.
Wychowanie
Wychowanie – całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka, który ma na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym
Edukacja
Jest taki stary dowcip. Pytają Marksa, Engelsa i Lenina, kogo wolą: żonę czy kochankę. Marks odpowiada: „Żonę”. Engels: „Kochankę”. A Lenin mówi: „Obie”. I wszyscy się dziwią: „Jak to, Lenin, przecież z ciebie jest taki asceta. Po co ci żona i kochanka?”. A on wyjaśnia: „Jak to po co? Kochance będę mówił, że jestem u żony, a żonie, że u kochanki”. „No, ale co będziesz robił w tym czasie?”. Lenin na to: „Jak to co? Uczył się”. Kiedy byłem w szkole, na wszystkich ścianach wisiało przesłanie Lenina do młodych ludzi: „Uczitsia, uczitsia, uczitsia”. Dziś znowu jest aktualne.
Autor: Slavoj Žižek
Wychowanie
Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem.
Autor: Leszek Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Res Publica, 1990, s. 172.
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Polityka Prywatności