Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Badania marketingowe i analiza danych w praktyce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

Cel
Celem studiów jest uzyskanie konkretnych umiejętności pozwalających na niezależne, krytyczne i twórcze działanie w miejscu pracy w roli zlecającego lub wykonawcy badań. Studia przygotowują praktyków w zakresie posługiwania się specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami gromadzenia, analizy oraz wykorzystywania informacji dostarczanych przez zebrane opinie. Tematyka badań nie jest ograniczona i dotyczy przykładowo rynku i produktów, usług, poglądów politycznych, sytuacji społecznej oraz szerokiego spektrum innych zagadnień.

Korzyści
Praktyczna wiedza, umiejętność wyboru metodologii badania, zbudowania podstawowego narzędzia badawczego (kwestionariusza i scenariusza), realistycznej wyceny projektu, zasady analizy danych.
Bezkonkurencyjne korzyści dostarczane przez studia to nabycie praktycznych i bardzo cenionych na rynku przez wszystkich pracodawców lub klientów umiejętności: dostrzeżenia i postawienia problemu do zbadania, wyboru najwłaściwszej i dostosowanej do sytuacji metodologii, profesjonalnego zaprojektowania narzędzi badawczych, doboru próby badawczej, zaprojektowania empirycznego badania w terenie, opracowania uzyskanych danych, sporządzenia raportów badawczych - sprawozdawczych i analitycznych, konstruowania praktycznych wniosków i rekomendacji oraz zaprojektowania na tej bazie konkretnych działań.

Uczestnicy
Adresatami studiów są:

  • osoby, które same chciałyby się zająć realizacją badań, w firmie w której pracują,
  • osoby zlecające badania które odpowiadają za merytoryczną ocenę ofert i wybór dostawców,
  • menedżerowie i właściciele firm.

Wszystkie osoby dla których zawodowo przydatne jest praktyczne nauczenie się:

  • profesjonalnego podejścia do operacjonalizacji problemów - umiejętności postawienia kluczowego pytania,
  • profesjonalnego zlecania wykonania badań przez wyspecjalizowanych wykonawców zewnętrznych,
  • profesjonalnego, samodzielnego zaprojektowania całego procesu badawczego wraz z wyborem odpowiednich metod,
  • profesjonalnego odczytywania i rozumienia wyników badań oraz formułowania na tej podstawie wniosków do podejmowanych działań,
  • profesjonalnego przygotowywania oraz przedstawiania prezentacji dla zainteresowanego audytorium lub mediów
Praktyczny charakter studiów
Unikalny charakter studiów polega na umiejętnym połączeniu kontaktu słuchaczy z wysokiej jakości teorią naukową wypracowaną w metodologii badań opinii z jej konkretnym, praktycznym, osobistym zastosowaniem przez uczestników, którzy przejdą cykl kształcenia. Dodatkowym atutem studiów jest osobisty kontakt słuchaczy z doświadczonymi praktykami umiejącymi przekazać wiedzę i umiejętności na temat swojego warsztatu pracy na konkretnych przykładach.
W programie studiów przewidziano między innymi praktycznymi ćwiczeniami, autorską grę decyzyjną polegającą na wskazaniu problemu (na bazie rzeczywistych doświadczeń zawodowych uczestników) oraz szczegółowej drogi do rozwiązania problemu decyzyjnego z zastosowaniem procesu zbierania informacji w drodze badania opinii tzw. "sędziów kompetentnych
Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Analiza danych
Analiza danych zastanych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.
Analiza
Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.
Autor: Sławomir Kuligowski, Podaj dalej..., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
Polityka Prywatności