Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Resocjalizacja i socjoterapia z profilaktyką społeczną

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Cel

  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem
  • Nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń
  • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie
  • Przygotowanie praktyczne i merytoryczne słuchaczy do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem
  • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego
  • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych wobec dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny
  • Ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji nieletnich

Korzyści
Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej, socjoterapeutycznej i profilaktycznej, nauczycielom, pedagogom, psychologom ze wszystkich typów szkół i placówek w których przebywają osoby niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów. Nabędą umiejętności i kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych z dzieckiem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą placówek wychowawczych i resocjalizacyjnych (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Zakłady Poprawcze) oraz zapoznają się z zadaniami pedagoga szkolnego i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w zakresie pracy profilaktycznej. Zapoznają się ze specyfiką pracy kuratora sądowego. Poznają system wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Uczestnicy
Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą i niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji. Ukończenie studiów poszerzy kwalifikacje pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników poradni psychologicznych, pracowników przywięziennych zakładów pracy dla skazanych, funkcjonariuszy i pracowników zakładów karnych i aresztów śledczych, społecznych i zawodowych kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, pracowników agencji ochrony, osób zatrudnionych w instytucjach rządowych, pozarządowych i organach samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii społecznej oraz resocjalizacji, Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają szukać zatrudnienia zgodnie z resortowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi, m.in. w: Pogotowiach opiekuńczych, Ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień, Instytucjach Resortu Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, Aresztach śledczych i zakładach karnych dla dorosłych, Ośrodkach diagnostycznych, Ośrodkach adaptacji społecznej, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, szkołach i innych instytucjach pracujących z młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Resocjalizacja
Resocjalizacja – proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu w społeczeństwie. Polega on na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje się u tej jednostki normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji. Celem resocjalizacji jest jednocześnie spowodowanie, iż rezygnuje ona z przyswojonych do tej pory reguł działania stających w sprzeczności z systemem aksjonormatywnym tej zbiorowości.
Resocjalizacja
Przestępcy powinni ponosić koszty resocjalizacji tak samo jak alkoholicy i narkomani koszty leczenia. Ale wtedy trzeba by więźniom stworzyć możliwości pracy zarobkowej bez której trudno zresztą o resocjalizację, bo nic bardziej demoralizującego niż bezczynność.
Autor: Wiktor Osiatyński, onet.pl, 16 kwietnia 2003
Polityka Prywatności