Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Surdopedagogika i tyflopedagogika

Język wykładowy: polski

Cel
Celem studiów jest:

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo - opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo i wzrokowo.
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu i wzroku.

Korzyści
Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do pracy edukacyjno - terapeutycznej z dzieckiem z wadą słuchu i wzroku nauczycielom wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z tymi niepełnosprawnościami (specjalnych, integracyjnych, masowych), wychowawcom zatrudnionym w internatach, placówkach, nauczycielom, logopedom, psychologom i pedagogom szkolnym. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem słuchu i wzroku w zakresie terapii i pomocy uczniowi w codziennym funkcjonowaniu.

Polityka Prywatności