Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Terapia zajęciowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu

Cel
Celem studiów jest:

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy terapeutycznej i opiekuńczej z osobami chorymi, niepełnosprawnymi i w wieku senioralnym,
  • kształtowanie kompetencji nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym,
  • wyrabianie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego,
  • planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
  • opanowanie umiejętności organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
  • wyposażenie słuchaczy w umiejętność dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Korzyści
Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy terapeutycznej z osobami chorymi, niepełnosprawnymi i w wieku senioralnym. Absolwent posiądzie wiedzę na temat metod organizowania procesu terapii i czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności. Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Pedagodzy kończący studia w zakresie Terapii zajęciowej uzyskają dodatkowe kompetencje, podnoszące jego jakość pracy terapeutycznej, rewalidacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami w świetlicy szkolnej, terapeutycznej i środowiskowej, zwiększą też swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Terapia zajęciowa
Terapia zajęciowa – rodzaj ergoterapii, która ma za zadanie uaktywnić pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania psychicznego, fizycznego, a mogą służyć również preorientacji zawodowej (przezawodowienie lub przekwalifikowanie). Metoda jest wykorzystywana powszechnie w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Polityka Prywatności