Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Język: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy zawodowej oraz przygotowanie przyszłych pracowników sektora bezpieczeństwa wewnętrznego do prawidłowej realizacji zadań zawodowych. Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą wiedzę dotyczącą szczegółowych unormowań prawnych, funkcjonujących instytucji i narzędzi w obszarze problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie. Zadaniem studiów jest osiągnięcie takich efektów kształcenia, aby absolwenci na rynku pracy cechowali się m.in.: umiejętnością analizy i oceny procesów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, wiedzą nt. zakresu kompetencji instytucji i gremiów krajowych oraz unijnych w obszarze działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, wiedzą na temat aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce oraz na świecie, wiedzą nt. współczesnych trendów w przestępczości w kraju i na świecie oraz umiejętnością posługiwania się dostępnymi narzędziami współpracy międzynarodowej w walce z przestępczością.

Program studiów obejmuje realizację przedmiotów ujętych w dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich to blok przedmiotów ogólnych, których celem jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o charakterze ogólnym. Jednocześnie przedmioty te stanowią wprowadzenie do bardziej szczegółowych oraz specjalistycznych zagadnień wykładanych w ramach bloku przedmiotów kierunkowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSPiA.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności