Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Administracja Publiczna

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej. Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej. Program studiów obejmuje realizację przedmiotów ujętych w dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich to blok przedmiotów ogólnych, których celem jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o charakterze ogólnym. Jednocześnie przedmioty te stanowią wprowadzenie do bardziej szczegółowych oraz specjalistycznych zagadnień wykładanych w ramach bloku przedmiotów kierunkowych. Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSPiA.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.
Polityka Prywatności