Kraków, Polska

Administracja publiczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia podyplomowe Administracja publiczna mają na celu przygotowanie osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej, a w konsekwencji do efektywnego i profesjonalnego wykonywania zadań, jakie zostały postawione przed organami władzy i administracji publicznej, w tym skutecznego komunikowania się z otoczeniem, wykorzystywania technologii informacyjnych oraz zarządzania informacją.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja publiczna
Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.
Polityka Prywatności