Radom, Polska

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Celem studiów jest nauczenie lub udoskonalenie:
  • rozpoznawania potencjalnych zagrożeń wobec jednostki i grupy, które prowadza je do wielorakich odmian patologicznego zachowania się,
  • projektowania systemów przeciwdziałań uodporniających oraz chroniących dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi oraz patologizujacymi wpływami środowiska,
  • programowania i współpracy z rodzicami, zespołami nauczycielskimi, osobami, instytucjami oraz organizacjami, działającymi w otoczeniu szkoły oraz rodziny,
  • metodycznych podstaw prowadzenia pracy profilaktyczno - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole, placówkach opiekuńczo - resocjalizacyjnych,
  • konstruowania mikrosystemów resocjalizacyjnych,
  • programowania i realizacji zindywidualizowanych oddziaływań resocjalizujących w placówkach dla nieletnich (cechujących się różnym stopniem izolacji), młodocianych a także w środowisku otwartym.
Profilaktyka
profilaktyka zdrowotna
Profilaktyka społeczna
Profilaktyka społeczna – ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi to znaczy zapobieganie tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, terapii grupowej i indywidualnej oraz kompensacji społecznej.
Resocjalizacja
Resocjalizacja – proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu w społeczeństwie. Polega on na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje się u tej jednostki normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji. Celem resocjalizacji jest jednocześnie spowodowanie, iż rezygnuje ona z przyswojonych do tej pory reguł działania stających w sprzeczności z systemem aksjonormatywnym tej zbiorowości.
Resocjalizacja
Przestępcy powinni ponosić koszty resocjalizacji tak samo jak alkoholicy i narkomani koszty leczenia. Ale wtedy trzeba by więźniom stworzyć możliwości pracy zarobkowej bez której trudno zresztą o resocjalizację, bo nic bardziej demoralizującego niż bezczynność.
Autor: Wiktor Osiatyński, onet.pl, 16 kwietnia 2003

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności