Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Atuty kierunku:

możliwość zdobycia certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w placówkach oświatowych, wydanego przez TÜV Nord Polska,

- wśród wykładowców: konsultanci i edukatorzy oraz praktycy z jednostek kierowniczych oświaty i ośrodków szkolących,

- zajęcia praktyczne: warsztaty, treningi, case studies.

Absolwent pozyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dydaktyki przedsiębiorczości, funkcjonowania przedsiębiorstwa, mechanizmu funkcjonowania gospodarki oraz instytucji rynkowych. Jego wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne zogniskują się wokół zagadnień związanych z przedsiębiorstwem, przedsiębiorczością, projektowaniem działalności gospodarczej, rynkiem, rynkiem pracy, państwem, gospodarką i instytucjami rynkowymi . Celem studiów jest zdobycie pełnych kwalifikacji przez nauczycieli nielegitymujących się wyższym wykształceniem ekonomicznym, niezbędnych do prowadzenia przedmiotu: przedsiębiorczość oraz pokrewnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej na różnych etapach kształcenia.

Ekonomia
Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i uslug. Nie jest nauką ścisłą, lecz posługuje się aparatem matematycznym (głównie metody ilościowe). Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego οικονομία i tłumaczy się jako οἰκος (oikos), co znaczy „dom” i νόμος (nomos), czyli „prawo, reguła”. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.
Ekonomia
Teoria ekonomii powinna skonfrontować się z realiami kryzysów. Katastrofa z 2008 roku może tu odegrać podobną rolę, jaką odegrało trzęsienie ziemi w Lizbonie z 1755 roku w odniesieniu do teodycei. Chodzi tu o sekularyzację wiedzy ekonomicznej.
Autor: Joseph Vogl, rozmowa Piotra Burasa, Rynek już nie jest bogiem, „Gazeta Wyborcza”, 3–4 września 2011.
Przedsiębiorczość
Ludzie mieszkający w biednych krajach muszą być bardzo przedsiębiorczy, żeby w ogóle przetrwać. Na każdego włóczęgę w kraju rozwijającym się przypada dwoje lub troje dzieci czyszczących buty i czterech lub pięciu dorosłych ulicznych handlarzy. Biedne kraje są biedne nie przez brak przedsiębiorczej energii na poziomie jednostek, ale niedostatek produktywnych technologii i rozwiniętych organizacji społecznych, zwłaszcza nowoczesnych firm. (…) Przedsiębiorczość, zwłaszcza w ostatnim wieku, stała się działalnością zbiorową, dlatego wątłość organizacji jest większą przeszkodą dla rozwoju gospodarczego niż słaby duch przedsiębiorczości poszczególnych jednostek.
Autor: Ha-Joon Chang, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, przeł. Barbara Szelewa, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 207–208.
Przedsiębiorczość
W odróżnieniu od mieszkańców krajów rozwijających się, większość obywateli krajów bogatych nawet nie zbliżyła się do zawodu przedsiębiorcy. Przeważnie pracują dla jakichś firm, z których część zatrudnia dziesiątki tysięcy ludzi, wykonujących wysoko specjalistyczną i wąskozakresową pracę. (…)
W niektórych z najbiedniejszych krajów procent ludzi prowadzących jednoosobowe przedsiębiorstwa jest znacznie wyższy: 66,9 w Ghanie, 75,4 w Bangladeszu i uderzające 88,7 w Beninie. W krajach rozwiniętych jest odwrotnie – tylko 12,8 procent siły roboczej niezatrudnionej w rolnictwie to samozatrudnieni. W niektórych krajach wartość ta nie sięga nawet 10 procent: 6,7 procent w Norwegii, 7,5 procent w USA i 8,6 procent we Francji.
Autor: Ha-Joon Chang, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, przeł. Barbara Szelewa, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 209–210.
Polityka Prywatności