województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Cel
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kluczowych dla administracji publicznej obszarów: ogólnych problemów zarządzania i administracji oraz narzędzi zarządzania w administracji publicznej, a także ich praktycznego wykorzystania w organizacjach publicznych. Studia pozwalają poznać i zrozumieć fenomen administracji za punkt wyjścia przyjmując odmienność i specyfikę zarządzania.
 
Korzyści
Absolwenci studiów nabywają specjalistyczną wiedzę w zakresie zarządzania organizami publicznymi oraz praktyczne umiejętności niezbędne w zarządzaniu różnymi aspektami działalności tych organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem orientacji na klienta – odbiorcy usług administracji. Poznają kluczowe narzędzia zarządzania w administracji publicznej, sposoby ich wykorzystania i znaczenie w procesach doskonalenia organizacji sektora publicznego. Zmierzą się z osobliwościami zarządzania w administracji.
Zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny, prowadzone są zarówno w formie wykładów, jak i aktywizujących słuchaczy konwersatoriów, warsztatów i studiów przypadków.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Prawo
Pewność prawa wymaga, by w każdym sporze prawnym zostało powiedziane ostatnie słowo, nawet jeżeli jest nieprawdziwe.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Państwo prawa jest jak chleb powszedni, jak woda do picia i powietrze do oddychania, a najlepsze w demokracji jest to, że tylko ona nadaje się do zabezpieczenia państwa prawa.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Prawo zazwyczaj mija się ze sprawiedliwością.
Autor: zespół Włochaty
Polityka Prywatności