Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia podyplomowe rozszerzają uprawnienia nauczycieli jednego przedmiotu do prowadzenia zajęć z kolejnego przedmiotu – 4 moduł kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela   (Dz. U. 2012, poz.131). Studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć języka polskiego jako obcego za granicą oraz w kraju, w szkołach wszystkich szczebli oraz innych placówkach oświatowych, które zajmują się nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Korzyści 
W trakcie studiów studenci przede wszystkim zdobywają umiejętności i wiedzę, które umożliwią im prace z cudzoziemcami, zarówno za granicą (jako lektorzy na zagranicznych uczelniach) oraz w kraju (na uczelniach, w firmach zatrudniających obcokrajowców, w szkołach uczących ich dzieci lub Polaków powracających zza granicy, a także  w szkołach językowych).

Nauczanie
Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
Nauczanie
Ludzi uczyć potrzeba tak, by nie wiedzieli;
O nowych rzeczach mówić, że tylko zapomnieli.
Autor: Alexander Pope, Moral Essays
Nauczanie
Wy, którzy umiecie uczyć, uczcie. Wy, którzy nie umiecie, wykładajcie.
Autor: David Perry
Nauczanie
Według Łozanowa dobrze poprowadzony koncert pozwala nauczyć sześćdziesięciu procent materiału w ciągu pięciu procent czasu zużywanego przy metodach tradycyjnych.
Autorzy: Terry Wyler Webb, Douglas Webb, Accelerated Learning With Music: A Trainer's Manual
Polityka Prywatności