Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Pedagogika specjalna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Cel
Uzyskanie kwalifikacji do pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w takich placówkach jak: przedszkola ogólnodostępne i z oddziałami integracyjnymi, przedszkolna integracyjne, szkoły ogólnodostępne i z oddziałami integracyjnymi.
 
Korzyści
Studia wyposażają absolwenta  w wiedzę, umiejętności   i kompetencje pozwalające na:
  • rozpoznawanie i identyfikowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci/uczniów,
  • prowadzenie zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych  z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • projektowanie pracy edukacyjno - rewalidacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,  
  • dokonywanie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka/ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,                 
  • stosowanie metod terapeutycznych dostosowanych do specyfiki niepełnosprawności, zaburzenia rozwojowego lub niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  • pracę z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego              z zastosowaniem metod, technik oraz form dostosowanych do możliwości                     i potrzeb uczniów,
  • udzielanie pomocy nauczycielom i specjalistom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
Uczestnicy
Studia skierowane są do:
  • nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, specjalistów (np. logopedów, terapeutów pedagogicznych) posiadających przygotowanie pedagogiczne,
  • absolwentów studiów wyższych  posiadających  przygotowanie pedagogiczne bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Polityka Prywatności