Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Surdopedagogika

Język wykładowy: polski
Celem studiów jest:
  • biegłe posługiwanie się terminami pedagogiki specjalnej, charakterystyka jej subdyscyplinami
    ze szczególnym uwzględnieniem surdopedagogiki,
  • umiejętność dokonania samodzielnej diagnozy poziomu niepełnosprawności (klasyfikacja niedosłuchu),
  • podejmowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz szeroko pojętym środowiskiem specjalistycznym (logopeda, terapeuta),
  • umożliwienie porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi przy użyciu odpowiednich i dostępnych metod komunikacji oraz alternatywnych sposobów porozumiewania się (PJM, daktylografia, fonogesty),
  • uzyskanie specjalnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi,
  • projektowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć.
 
Korzyści
Po zakończeniu studiów podyplomowych z Surdopedagogiki w WSB w Gdańsku absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej i szczegółowej metodyki działalności psychologiczno – pedagogicznej, popartą osobistym doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu. Korzystając z poznanych technik komunikacji z osobami słabo słyszącymi i niesłyszącymi – alternatywnych i wspomagających – doskonali swój warsztat pracy, kierując się wrażliwością etyczną, empatią oraz postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności. Absolwent będzie praktycznie przygotowany
do realizowania zadań zawodowych – dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – wynikających z roli nauczyciela.
Polityka Prywatności