Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Tyflopedagogika

Język wykładowy: polski
Cel:
  • biegłe posługiwanie się terminami pedagogiki specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tyflopedagogiki,
  • umiejętność tworzenia optymalnych warunków nauki dla osób z dysfunkcją wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem przekazu treści w postaci słuchowej, dotykowej, z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz technologii informacyjnej,
  • praktyczny przebieg zajęć wzbudzający w uczestnikach studiów empatię  wobec osób niewidzących i słabowidzących (m. in. zajęcia z orientacji przestrzennej, kontakt z osobą niewidzącą),
  • projektowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych.
 
Korzyści
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje kwalifikacje zawodowe nauczyciela uczniów z dysfunkcją wzroku. Zostaje przygotowany do pracy terapeutycznej z osobami niewidzącymi i słabowidzącymi. Nabyta wiedza teoretyczna z zakresu dydaktyki specjalnej i szczegółowej metodyki działalności psychologiczno – pedagogicznej, poparta praktycznym doświadczeniem, otwiera szeroko rozumiane horyzonty szkolnictwa specjalnego i integracyjnego: w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych, specjalistycznych ośrodkach szkolno –wychowawczych, jak również w nauczaniu indywidualnym, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych poradniach specjalistycznych. Samodzielnie opracowuje i realizuje programy rewalidacji indywidualnej z osobami niewidzącymi i słabowidzącymi.
Polityka Prywatności