Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zamówienia publiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel
Studia mają na celu przybliżenie, usystematyzowanie oraz uzupełnienie jego słuchaczom wiedzy w zakresie systemu zamówień publicznych w Polsce jak i w EU w tym. przede wszystkim przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również właściwego złożenia oferty, czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ze szczególnym naciskiem na zasady, formy, i podstawy jego funkcjonowania.
Mają na celu również rozwianie szeregu wątpliwości i udzielnie odpowiedzi na pytania w zakresie właściwego przygotowania, przeprowadzenia, czy udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. W czasie Studiów poruszane będą najistotniejszej czynności jaki powinny podjąć osoby biorące udział w przygotowani i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, a także czynności jakie powinny podjąć osoby przygotowujące oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub przystępujące do negocjacji z ramienia potencjalnych Wykonawców - w celu uniknięcia uchybień proceduralnych i prawnych. Studia będą miało również walor warsztatu albowiem słuchacze będą brać udział w praktycznych doświadczeniach ponieważ zamówienia publiczne to przede wszystkim wiedza i doświadczenie
 
Korzyści
Udział w studiach przyczyni się do właściwego procesu udzielania zamówień publicznych, jak również udziału w nich, co niewątpliwie przełoży się na poprawę systemu zamówień publicznych, a przede wszystkim spowoduje, że ten złożony twór systemowy i prawny w Polsce stanie się znacznie prostszy i zrozumiały. Wpłynie to na możliwość wyeliminowania zagrożeń naruszeń przepisów w tym zakresie po stronie Instytucji Zamawiających, gdzie konsekwencje naruszeń mogą być bardzo dotkliwe, szczególnie przy zamówieniach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, przy których konsekwencją błędów mogą być korekty finansowych, które w zależności od naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych mogą wynieść nawet do 100 % dofinansowania, wynikiem czego są duże problemy dla Instytucji Zamawiających, w szczególności brak finansowania rozpoczętej inwestycji lub zamówienia. Po stronie Wykonawców kluczowym walorem będzie przede wszystkim wiedza w zakresie właściwego udziału w postępowaniu, w tym w szczególności właściwego przygotowania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w konsekwencji czego – uzyskania zamówienia.
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.
Polityka Prywatności