Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie kryzysowe w ratownictwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

Cel

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób wykonujących funkcję związane z bezpieczeństwem Ludzi lub osób wykonujących zadania związane ze wspomnianą funkcją w jednostkach organizacyjnych,  które pełnią ustawowo powierzone zadania w jednostkach terytorialnych.

Korzyści

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w obszarze bezpieczeństwa w czasie pokoju, w tym zdarzeń mnogich i masowych w zależności od rodzaju i struktury zagrożeń na danym terenie. Program studiów dotyczy prawnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem jak również współzależności różnych służb funkcjonujących na danym terenie.
Wykładowcy są wieloletnimi specjalistami w swojej dziedzinie, a część swoich wykładów będą prowadzić w formie warsztatowej na podstawie zaistniałych wcześniej sytuacjach zagrożeń lokalnych. Ponad to, będą mogli uczestniczyć w budowie i ewentualnym modyfikowaniu już zaistniałych procedur.

Uczestnicy

Studia skierowane są w szczególności do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach samorządowych jak również państwowych. Będą posiadały dostęp do danych  osobowych i prywatności, pracodawców, pracowników pełniących określone uprawnienia do podejmowania decyzji związanych z zabezpieczeniem Życia lub/i Nagłych Stanów Zagrożenia Życia. Są doskonałym przygotowaniem do pełnienia funkcji administratora/zarządcy bezpieczeństwa w ratownictwie.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe – działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Polityka Prywatności