Poznań, Polska

Analiza ekonomiczna i controlling

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cele i zadania studium: usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów podstawowych instrumentów zarządzania, jakimi są analiza ekonomiczna i controlling. Zadaniem studium będzie określenie wzajemnych relacji pomiędzy tymi instrumentami oraz wskazanie możliwości ich skutecznego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Controlling jest wsparciem przy planowaniu, sterowaniu i kontroli organizacji, procesów i projektów, jak również przygotowaniem i udostępnieniem potrzebnych do tego informacji. Controlling ma w swej istocie przekrojową i koordynacyjną funkcję wspierania kierownictwa.

Studia przeznaczone są zarówno dla osób zarządzających w przedsiębiorstwach, jak i dla analityków oraz controllerów. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby mające ukończone studia wyższe.
Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Controlling
Controlling – system sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik, łączący w sobie jednocześnie procesy poszukiwania informacji, planowania i kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem działania controllingu jest przygotowanie dla kadry kierowniczej informacji, metod i instrumentów umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji planistycznych i realizacyjnych na różnych poziomach zarządzania, a także koordynację oraz kontrolę przebiegu wszystkich procesów przedsiębiorstwa.
Analiza
Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.
Autor: Sławomir Kuligowski, Podaj dalej..., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
Polityka Prywatności