Poznań, Polska

Bankowość i doradztwo finansowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy m.in. z instrumentami wykorzystywanymi przez banki funkcjonujące w gospodarce rynkowej, z podstawami rachunkowości bankowej, opodatkowaniem banku, ryzykiem bankowym, bankowymi operacjami papierami wartościowymi, koniunkturą bankową, marketingiem bankowym.

Dodatkowo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu proponuje uczestnikom Studium 60 godzinny blok przedmiotów, który jest komplementarny wobec programu Studium i oferowany jako opcja tym uczestnikom, którzy wyrażą chęć poddania się egzaminowi uprawniającemu do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB.

Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi, przekwalifikowanie zawodowe.

Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami moga być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem. Świadectwo ukończenia Studium umożliwia zgodnie z przepisami prawnymi, przekwalifikowanie zawodowe
Bankowość
Bankowość – nauka o przedsiębiorstwie bankowym i jego otoczeniu. Zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem systemu bankowego, produktów i operacji bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym.
Polityka Prywatności