Poznań, Polska

Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cele i zadania studiów: przekazanie słuchaczom aktualnego zestawu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania pracą i zasobami ludzkimi, niezbędnego w warunkach globalizacji gospodarki, europeizacji rynku pracy oraz nowych uwarunkowań konkurencyjności na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: słuchacz w trakcie studiów uzyska aktualną wiedzę w zakresie prawa pracy, oceny i wartości kapitału ludzkiego. Poszerzy swoją wiedzę z zakresu rynku i stosunku pracy.

Nabędzie umiejętności do analizy typowych sytuacji z zakresu prawa pracy oraz generalnie umiejętność posługiwania się systemami normatywnymi w zakresie kształtowania stosunków pracy.

Uzyska umiejętność analizowania zachowań ludzkich i ich motywowania oraz wykorzystania do budowy zespołów ludzkich oraz przeprowadzania zmian personalnych związanych z wdrażaniem technicznych innowacji.

Stanie się kompetentny w zakresie budowania strategii rozwoju zasobów ludzkich i koordynacji jej z fazą rozwoju organizacji. Koordynacji zjawisk społecznych kształtowania i uczestniczenia w wykorzystywaniu work-life-balance.

Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla organizacji, pracowników pionów kadrowych (zarządzania zasobami ludzkimi) oraz osób, pragnących zdobyć nową specjalność zawodową. Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci uczelni wyższych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Kryteria przyjęć:

» UEP - kierunki wg matury

Kontakt:

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. +48 61 856 90 00
Katalog rekrutacyjny


Polityka Prywatności