Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cele i zadania studium: przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zarządzania marketingowego, zarządzania przez jakość (akredytacja, system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000), kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności, niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych. Uprofilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i menedżerowie podmiotów leczniczych
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności