województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Geologia górnicza

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi metodami dokumentowania złóż i uregulowaniami prawnymi w tym zakresie. W trakcie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i komputerowych słuchacze uzyskują podstawową wiedzę z zakresu geologii złożowej, nowoczesnych technik górniczych, wiertniczych i geodezyjnych, racjonalizacji opróbowania złóż, optymalizacji metodyki szacowania jakości i zasobów przy zastosowaniu metod geostatystycznych, wspomagania geofizycznego prac dokumentacyjnych, zmian prawa geologicznego i górniczego oraz praw pokrewnych.
Geologia
Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.
Polityka Prywatności