Lublin, Polska

Administracja publiczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Opis studiów: Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły studia z zakresu prawa, administracji lub bezpieczeństwa.

Program studiów kierowany jest w szczególności do osób pełniących różne funkcje w organach administracji publicznej wszystkich szczebli, w tym pracowników administracji rządowej i samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz kandydatów na stanowiska w administracji publicznej. Wiedza i umiejętności nabywane w czasie studiów mogą okazać się bardzo przydatne również dla osób zatrudnionych w szeroko rozumianej administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych standardami działania współczesnej administracji.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja publiczna
Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80