Lublin, Polska

Archiwistyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych i mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry do pracy w archiwach zakładowych i państwowych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów, przedłożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego.
Archiwistyka
Archiwistyka – humanistyczna dyscyplina naukowa, wywodząca się z historii, powiązana również z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Przedmiotem badań archiwistyki są archiwa i dokumentacja.
Polityka Prywatności