województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Nauczanie chemii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Podstawowym celem studiów jest uzyskanie przez osoby, które posiadają uprawnienia pedagogiczne i ukończyły studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe o charakterze przyrodniczym, uprawnień do nauczania chemii w szkole. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.

Zajęcia na studiach odbywają się systemem zaocznym, przez trzy semestry, przeważnie dwa razy w miesiącu, (sobota, niedziela). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 360, w tym 215 godzin o charakterze praktycznym (seminaria, laboratoria, konwersatoria, itp.) i 145 godzin wykładów Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych programem oraz uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch egzaminów tzn. z chemii i metodyki nauczania chemii.
Nauczanie
Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
Nauczanie
Według Łozanowa dobrze poprowadzony koncert pozwala nauczyć sześćdziesięciu procent materiału w ciągu pięciu procent czasu zużywanego przy metodach tradycyjnych.
Autorzy: Terry Wyler Webb, Douglas Webb, Accelerated Learning With Music: A Trainer's Manual
Nauczanie
Ponieważ umysł nie może skupiać się na wszystkim, mało interesujące i emocjonalnie monotonne lekcje po prostu nie zostaną zapamiętane.
Autor: Launa Ellison, What Does The Brain Have To Do With Learning?
Nauczanie
Niech każdy kogoś uczy.
Autor: Marian Diamond, Education in the Decades Ahead
Polityka Prywatności