Olsztyn, Polska

Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Produkcja pasz przemysłowych, perspektywy jej rozwoju zależą ściśle od licznej bazy surowcowej, a także od tendencji rozwoju produkcji zwierzęcej w poszczególnych jej kierunkach. Powszechnie przyjmuje się, że jednym z głównych warunków powodzenia przedsięwzięć zawodowych są kwalifikacje ludzi. Dotyczy to także produkcji pasz w wytwórniach oraz obrotu tymi produktami. Wiedza ludzi kierujących i uczestniczących bezpośrednio w operacjach produkcyjnych jest podstawą racjonalności i efektywności tej produkcji. W naszym kraju nie prowadzono dotychczas kierunkowego systematycznego kształcenia kadr na rzecz przemysłu paszowego. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do podjęcia prac w przemyśle paszowym, przedsiębiorstwach rolniczych, doradztwie żywieniowym, niektórych działach służb surowcowych przemysłu rolno-spożywczego a także w gospodarstwach własnych.
Produkcja
Produkcja – działalność gospodarczo-techniczna, której celem jest wytwarzanie produktów. Produkcja to:
Polityka Prywatności