województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowieka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Program studium przewiduje kształcenie w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych: chromatografii gazowej (GC), cieczowej (TLC, HPLC, GPC), izotachoforezy (ITP), strefowej elektroforezy kapilarnej (CZE) i elektrochromatografii (CEC), atomowej absorbcyjnej spektrometrii (AAS), całkowitego oznaczania węgla (TOC) i siarki (TOS), pobierania i przygotowania próbek: destylacja, mineralizacja, ekstrakcja. W programie uwzględniono również zagadnienia związane z walidacją w oparciu o teoretyczne i praktyczne podstawy analizy statystycznej, wyznaczanie błędów pomiarowych i posługiwania się programami komputerowymi przy opracowywaniu wyników. Zajęcia organizowane są przez: Centrum Edukacyjno-Badawcze Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (BioSep) i Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii.
Polityka Prywatności