Gliwice, Polska

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Głównym celem tych studiów podyplomowych jest zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, a także, m.in., wykształcenie u przyszłych absolwentów umiejętności terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych, niezwykle przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest to istotna kwestia, chociażby dlatego, że niejednokrotnie próby udzielania pomocy kończą się fiaskiem. Niosą także zagrożenia, mogące utwierdzać podopiecznych w poczuciu bezradności, jak i wytwarzające w nich postawę roszczeniową.

Absolwenci nauczą się postępować z agresywnymi zachowaniami uczniów w różnym wieku szkolnym. Zajęcia, w dużej części, nastawione będą na praktyczne ćwiczenie umiejętnościi rozwijanie własnej świadomości zawodowej. Nauczyciele rozszerzą swoje umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki czemu będą mogli, w sposób twórczy, pracować z wychowankami, rozwiązując ich konkretne problemy. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nauczycielom - pedagogom na opracowywanie własnych programów wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika opiekuńcza – dział pedagogiki. Opisuje, wyjaśnia i optymalizuje szeroko rozumianą działalność opiekuńczo-wychowawczą, podejmowaną wobec dzieci i młodzieży do czasu uzyskania przez nich względnej samodzielności życiowej.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Polityka Prywatności