Liczba studentów na studiach podyplomowych w roku akademickim 2012/2013

Liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2012/2013 w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 17,0 tys. i wyniosła 172,7 tys. (z czego w uczelniach publicznych studiowało 102,9 tys. osób, a w niepublicznych 69,8 tys.). Warto zauważyć, że znacznie większy spadek słuchaczy zanotowano w szkołach publicznych (o 14,3 tys., tj. 12,2% w stosunku do poprzedniego roku) niż w szkołach niepublicznych (o 2,7 tys., tj. 3,8%).

W porównaniu z rokiem akademickim 2005/2006 liczba słuchaczy studiów podyplomowych zwiększyła się o ponad 1/4, a w stosunku do roku 1995/1996 roku ponad 3-krotnie. Kobiety dokształcające się na studiach podyplomowych stanowiły 70,5% wszystkich słuchaczy, a ich udział w liczbie słuchaczy pozostał na podobnym poziomie jak rok wcześniej (70,3%).


Wśród słuchaczy studiów podyplomowych największą popularnością, podobnie jak w roku 2011/12 cieszyły się kierunki:
- ekonomiczne i administracyjne – 48,2 tys. słuchaczy,
- pedagogiczne – 43,7 tys. (w tym nauczycielskie – 28,5 tys.),
- medyczne – 32,8 tys.


W roku akademickim 2012/2013 wydano 146,4 tys. świadectw ukończenia studiów podyplomowych, z czego 67,9% kobietom, liczby te są bardzo podobne do odnotowanych w roku poprzednim. Zdecydowanym liderem, zarówno jeśli chodzi o słuchaczy jak i wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, jest podobnie jak w poprzednim roku akademickim, województwo mazowieckie.

źródło: Szkoły Wyższe i ich finanse, GUS
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-27 19:04:32


źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse
Polityka Prywatności