Liczba studentów na studiach podyplomowych w roku akademickim 2013/2014

Liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2013/2014 w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 9,0 tys. i wyniosła 163,6 tys. (z czego w uczelniach publicznych studiowało 99,2 tys. osób, a w niepublicznych 64,5 tys.).

W odniesieniu do roku akademickiego 2012/2013, większy spadek słuchaczy zanotowano w szkołach niepublicznych (o 5,3 tys., tj. 7,5% w stosunku do poprzedniego roku) niż w szkołach publicznych (o 3,7 tys., tj. 3,6%). Kobiety dokształcające się na studiach podyplomowych stanowiły 69,3% wszystkich słuchaczy, a ich udział w liczbie słuchaczy pozostał na podobnym poziomie jak rok wcześniej (70,5%).

Wśród słuchaczy studiów podyplomowych największą popularnością, podobnie jak w roku poprzednim, cieszyły się kierunki:
- ekonomiczne i administracyjne – 42,4 tys. słuchaczy,
- pedagogiczne – 38,8 tys. (w tym nauczycielskie – 26,1 tys.),
- medyczne – 37,8 tys.

W roku akademickim 2012/2013 wydano 135,9 tys. świadectw ukończenia studiów podyplomowych, z czego 69,3% kobietom. Dla porównania, w roku akademickim 2011/2012 wydano 146,1 tys. świadectw, z czego 67,9% kobietom. Zdecydowanym liderem, zarówno jeśli chodzi o słuchaczy, jak i wyda- ne świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest – podobnie jak w poprzednim roku akademickim – województwo mazowieckie.

źródło: Szkoły Wyższe i ich finanse, GUS
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-27 19:12:13


źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse
Polityka Prywatności